Koloskopiinstruktør kurs (KIK)
Målsetting

Kurset har som målsetting å gi instruktørkompetanse i endoskopiske prosedyrer. Deltagerne får et rammeverk for effektiv endoskopiundervisning og kunnskap om hvordan bevisst kompetanse om egen koloskopiteknikk er en forutsetning for å undervise andre. Kurset er intensivt, interaktivt og praktisk.

 

Målgruppen

Målgruppen er ansatte i sykehus som fyller følgende kriterier: 

  • Gastroenterologer og LIS C og D i spesialsering i gastroenterologi
  • Gastrokirurger
  • Leger som har koloskopier som en del av sitt daglige virke
  • Leger som driver opplæring i koloskopi eller kommer til å gjøre dette

 

Kursinnhold og praktisk gjennomføring

Kurset er bygget opp med endoskopiske prosedyrer på pasienter, modeller, interaktive forelesninger og diskusjoner. Alle deltagerne gjør to koloskopier hver i løpet av kurset. Koloskopiene under kurset overføres med lyd og bilde til et møterom der resten av kursdeltagerne og instruktørene kan observere koloskopiene og gir mulighet for interaktiv diskusjon. Det er lagt stor vekt på sikre en trygg atmosfære.

Kurset avholdes på gastrolab på Rikshospitalet eller Bærum sykehus, og på SimOslo. Det undervises i skopiteknikk, simulering av vanskelige undervisningssituasjoner og effektiv undervisningsmetode:

  • Dag 1: Gastrolab med ferdighetstrening der alle deltagerne gjør en koloskopi hver og får tilbakemeldinger av en instruktør.
  • Dag 2: SimOslo med undervisning i pedagogikk og praktiske øvelser relatert til koloskopiundervisning av kollegaer.
  • Dag 3: Gastrolab med ferdighetstrening i koloskopi-teknikk og i å være instruktør for kollegaer. 

 

Godkjenning – tellende timer

Kurset er godkjent DNLF for spesialitetene fordøyelsessykdommer og gastroenterologisk kirurgi under kategorien valgfrie kurs med totalt 24 timer.

 

Påmelding

Påmeldingen er bindende. Ettersom kurset er svært ressurskrevende å holde er det viktig at vi får rask tilbakemelding hvis det viser seg at du må melde forfall. Det er plass til 5 kursdeltagere og 1 observatørplass.

Se kursdatoer her

Tren Endoskopiteamet (TET-kurs)
Målsetting og kursinnhold

Målsetting med kurset er at deltagerne skal tilegne seg verktøy for å effektivisere opplæring og kvalitetsarbeid i egen enhet. Det er lagt stor vekt på praktisk team-trening gjennom bruk av medisinsk simulering. Kursdeltagerne vil få trene i team på gjenkjennbare endoskopi-relaterte pasientsituasjoner. De vil få kunnskap om hvordan man kan lage gode rammer for læringssituasjoner i en travel klinisk hverdag (briefing), gjennomføre læringsøkter gjennom simulering eller kliniske situasjoner (scenarier), og hvordan man kan strukturere diskusjonen i etterkant av en læringsøkt for å øke læringsutbyttet (debriefing).

 

Målgruppen

Siden starten i 2014 har kursinnholdet blitt revidert slik at det nå rettes mot ledere og fagansvarlige leger og sykepleiere som har, eller vil få, en sentral rolle i opplæring og kvalitetssikring av endoskopisvirksomheten ved en gastrolab/screeningsenter. Endoskopivirksomhet er teamarbeid, spesielt mellom lege og sykepleier. Kvaliteten på det man leverer avhenger av alle i teamet. Derfor retter vi oss inn mot både leger og sykepleiere.

 

Organisering

Kurset er utviklet i samarbeid med Simuleringssenteret ved Oslo universitetssykehus (SimOslo) og internasjonale samarbeidspartnere med erfaring fra kvalitetsarbeid i tarmscreening. Kursarrangør er SimOslo, OUS, i samarbeid med Endoskopiskolen i Helse Sør-Øst. Foredragsholdere og instruktører er gastroenterologer og gastrosykepleiere i tett samarbeid med SimOslo sine erfarne simuleringskyndige instruktører.

 

Godkjenning – tellende timer

Kurset er godkjent DNLF for spesialitetene fordøyelsessykdommer og gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 16 timer. Kurset er godkjent NSF som meritterende med totalt 16 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

 

Påmelding

Påmeldingen er bindende. Ettersom kurset er svært ressurskrevende å holde er det viktig at vi får rask tilbakemelding hvis det viser seg at du må melde forfall. Det er plass til 18 kursdeltagere og 1 observatørplass. Det er ønskelig at minst en sykepleier og en lege fra hvert senter som skal delta i screeningprogrammet har gjennomgått kurset. Kursutbyttet vil bli størst hvis sykepleier og lege ved samme gastrolab tar kurset samtidig.

Se kursdatoer her

Kurs i koloskopiteknikk (Upskill)

Disse kursene er under utvikling. Målgruppen er erfarne koloskopører som ønsker ferdighetstrening. Ta kontakt Endoskopiskolen for mer informasjon.

Basalkurs i endoskopi

Disse arrangeres i regi av Legeforeningen.

Se informasjon om kurset her: https://nettkurs.legeforeningen.no/enrol/index.php?id=129

Kommende kurs